Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony www.rentquick.pl


Dbając o ochronę danych osobowych użytkowników strony www.rentquick.pl
dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz
praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
− Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
− Przetwarzane zgodnie z prawem.
Dane użytkowników strony www.rentquick.pl są przetwarzane zgodnie
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/ Rozporządzenie/ GDPR) oraz Ustawy o
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
strony www.rentquick.pl
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników strony www.rentquick.pl
jest Katarzyna Mackiewicz – Mrugowska prowadząca działalność pod nazwą
ONE1 Katarzyna Mackiewicz – Mrugowska w Bydgoszczy, przy ulicy Brzeskiej 9,
zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem
e-mail: biuro@rentquick.pl.
Inspektor Ochrony Danych
W trosce o ochronę danych osobowych, które przetwarzamy powołaliśmy
Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Kontakt z Inspektorem: jan@bezpieczenstwowfirmie.pl.
Do IOD należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa
danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób,
których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
Zgodnie z Rozporządzeniem na realizację praw osób, których dane dotyczą
mamy 30 dni.
Cele i podstawy przetwarzania danych
Cel 1: Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora za
pomocą formularza kontaktowego lub formularza wyceny najmu – rezerwacji,
oraz przesłane na wskazany na stronie adres email lub numer telefonu, kontakt
telefoniczny i prowadzenie korespondencji e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby
mającej się stać stroną umowy lub będącej stroną umowy, zgodnie z zasadą,
która mówi, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli
jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź przed jej zawarciem
Cel 2: Realizacja najmu pojazdu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych,
osoby mającej stać się stroną umowy lub będącej stroną umowy.
Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawianie faktur VAT.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
Cel 4: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
realizowany przez administratora.
Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony
W zakresie korzystania ze strony www.rentquick.pl przez Użytkownika
przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są
identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:
− Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło
zapytanie;
− Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana
jest przez protokół http;
− Czasu nadejścia zapytania;
− Pierwszego wiersza żądania http;
− Kodu odpowiedzi http;
− Liczby wysyłanych przez serwer danych;
− Informacja o przeglądarce;
− Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.
Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony
www.rentquick.pl
Strona zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach
cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:
− Zarządzania serwerem;
− Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony
www.rentquick.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem
narzędzia Google Analytics.
Kategorie danych osobowych przetwarzanych w związku z wynajmem pojazdu
za pośrednictwem strony www.rentquick.pl:
− Imię i nazwisko;
− Nazwa firmy;
− Numer telefonu;
− Adres e-mail;
− Data i miejsce podstawienia pojazdu;
− Data i miejsce zwrotu pojazdu.
Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem
możliwości zamówienia wyceny wynajmu i zarezerwowania pojazdu.
Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji
Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie
www.rentquick.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania
znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.
Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane
Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą
przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od
rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą
przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi
brak możliwości nawiązania współpracy.
Państwa dane związane z wynajmem pojazdów będą przetwarzane przez 5 lat,
licząc od końca roku kalendarzowego w którym została rozliczona usługa najmu
pojazdu.
Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną
ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres
przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lecz nie dłużej niż 6 lat
po zakończeniu współpracy.
Odbiorcy danych
Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy
podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada
wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do
ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.
Odbiorcami danych osobowych użytkowników strony www.rentquick.pl są:
− W przypadku dokonania rezerwacji i wynajmu pojazdu odbiorcą danych
będzie nasz partner tj.:

KTO

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp
do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je
wyłącznie na nasze polecenie chyba, że inne wymagania wynikają z prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego.
Prawa osób, których dane dotyczą
− Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
− Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa.;
− Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
− Prawo do przenoszenia danych;
− Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Więcej informacji www.uodo.gov.pl
Jak dbamy o przetwarzane dane
Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe
procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:
− Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
− Notyfikacja naruszeń;
− Retencja danych;
− Rejestr czynności przetwarzania danych;
− Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych;
− Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
− Wybór kontrahenta.
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać
spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą
rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane przetwarzamy
staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych
i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).
Pliki Cookie
Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane
w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich
funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa
urządzeń. Pliki cookie strony www.rentquick.pl nie przechowuje poufnych
danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania
lub usunięcia plików cookie ze strony www.rentquick.pl należy użyć ustawień
przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc”
przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących
plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu
końcowym Użytkownika jest Administrator.
Na stronie www.rentquick.pl zastosowano ciasteczka statystyczne to jest takie,
które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby
odwiedzające korzystają ze strony poprzez zbieranie i raportowanie
anonimowych informacji.
1. __utm.gif, którego dostawcą jest google-analytics.com, jest to ciasteczko
sesyjne, czyli usuwane z komputera Użytkownika po zamknięciu sesji
przeglądania. To ciasteczko przechowuje szczegóły o przeglądarce i komputerze
użytkownika strony.
2. __utma., którego dostawcą jest google-analytics.com, czas jego
przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika to dwa lata.
To ciasteczko zbiera informacje o tym ile razy użytkownik skorzystał ze strony, a
także o dacie pierwszych i ostatnich odwiedzin.
3. __utmb., którego dostawcą jest google-analytics.com, czas jego
przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika to jeden dzień.
To ciasteczko rejestruje moment, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do
strony. To ciasteczko używane jest przez aplikację Google Analytics do obliczania
czasu trwania wizyt na stronie.
4. __utmc., którego dostawcą jest google-analytics.com, jest to ciasteczko
sesyjne, czyli usuwane z komputera Użytkownika po zamknięciu sesji
przeglądania. To ciasteczko rejestruje moment, w którym użytkownik opuszcza
stronę. To ciasteczko używane jest przez aplikację Google Analytics do obliczania
czasu trwania wizyt na stronie.
5. __utmt., którego dostawcą jest google-analytics.com, czas jego
przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika to jeden dzień. To
ciasteczko służy do ograniczania prędkości wysyłania żądań do serwera
6. __utmz., którego dostawcą jest google-analytics.com, czas jego
przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika to sześć miesięcy.
Zbiera dane o tym skąd pochodzi użytkownik, jaka wyszukiwarka został użyta,
jaki link został kliknięty i jakie były kryteria wyszukiwania. To ciasteczko
wykorzystywane jest przez aplikację Google Analytics.
Administrator strony www.rentquick.pl nie profiluje danych osobowych
użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego
podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.
Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes
administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji
funkcjonowania strony.
Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób
automatyczny.
Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP
użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany
adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics
co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę
techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych
wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a
Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych
w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies
danych dotyczących korzystania ze strony www.rentquick.pl przez Google, jak
również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do
przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można
znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245