Regulamin Najmu Samochodów

WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

1. Najemca powinien mieć ukończone 21 lat w przypadku wynajmu klas A i B, 23 lata w przypadku klas C i C+, 28 lat w przypadku D, D+, E i innych (dostawcze, terenowe, bus), posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii od minimum roku oraz dokonać płatności za wynajem za pomocą jednej karty kredytowej zabezpieczonej (lub dwóch kart kredytowych zabezpieczonych kodem PIN dla klas D, D+, E i wyższych), chyba że inaczej wynika z oddzielnych umów assistance.

2. Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela RentQuick nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu assistance.

4. W razie powstania szkody najemca zobowiązany jest: a) przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku. b) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody. c) natychmiast zawiadomić Policję. d) natychmiast powiadomić o wypadku właściciela pojazdu – RentQuick, tel. 519 535 300 – czynny 24h codziennie (również w dni świąteczne).

5. Najemca, który kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych bez ważnego prawa jazdy oraz gdy oddali się lub zbiegnie z miejsca wypadku ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą w związku z tym szkodę.

6. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku: a) ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku b) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

7. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.

8. OSTRZEŻENIE: W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 500 zł w przypadku klasy A, 1000 zł w przypadku klas B lub małych dostawczych, 1500 zł w przypadku klas C, C+ oraz dużych dostawczych, 2000 zł w przypadku klas D, D+, Van oraz 2500 zł w przypadku klasy E oraz aut terenowych (lub innej kwoty określonej w oddzielnych umowach typu assistance), nie podlegającej zwrotowi oraz roszczeniom.

9. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 12 godzin (tel. 519 535 300) oraz postępowania wg otrzymanych instrukcji.

10. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela RentQuick oraz zastosuje się do jego zaleceń.

11. Najemca odbiera oraz oddaje samochód zatankowany do pełna. Koszty bieżącego zakupu paliwa i ewentualnego uzupełnienia płynów eksploatacyjnych pokrywa Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci kwotę 7 zł netto za każdy brakujący litr.

12. Najemca zobowiązany jest do wykonania obsługi codziennej pojazdu (sprawdzenie poziomu oleju, płynu spryskiwacza, płynu chłodzącego i hamulcowego oraz sprawdzenie oświetlenia), sprawdzenia stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.

13. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi codziennej spoczywa na Najemcy.

14. W szczególności zabrania się: a) holowania innych pojazdów b) przekraczania dopuszczalnej ładowności c) palenia tytoniu w samochodzie Za stwierdzenie palenia w pojeździe Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł netto.

15. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarnogóry jest zabroniony.